Projekty zrealizowane

DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY

  • -

NAZWA BENEFICJENTA: OPAKOFARB Zakład Produkcji Opakowań Sp. z o.o.


TYTUŁ PROJEKTU: "Dotacja na kapitał obrotowy dla OPAKOFARB Zakład Produkcji Opakowań Sp. z o.o.


NR UMOWY O DOFINANSOWANIE: POIR.03.04.00-04-0141/20-00

w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2010


WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 102.499,12 zł

 

 

 

POZOSTAŁE PROJEKTY

  • -
  • -

Działanie 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska.

Firma OPAKOFARB Sp. z o.o. informuje, iż zrealizowała Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. „Dostosowanie „OPAKOFARB” Zakład Produkcji Opakowań Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku do wymogów ochrony środowiska poprzez inwestycje na  Wydziale Litografii”.

 

Zadaniem Projektu było kompleksowe, wieloaspektowe, dostosowanie Zakładu do wymagań ochrony środowiska, poprzez inwestycje na Wydziale Litografii oraz poprawa zarządzania przedsiębiorstwem, poprzez uwzględnienie w procesie decyzyjnym aspektów środowiskowych. W ramach tak zdefiniowanych zadań wdrożyliśmy 3 projekty modernizacyjne produkcji oraz uzyskaliśmy certyfikat ISO 14001.

 

Zakres projektu

  1. Zakup i montaż nowoczesnego układu dopalania spalin dla suszarki tunelowej linii lakierniczej. Zainstalowany dopalacz, pozwala spalić znacznie większą ilość lotnych związków organicznych. Efektem uruchomienia tego układu jest znaczna redukcja emisji lotnych związków organicznych do atmosfery oraz zmniejszenie ekspozycji pracowników na opary chemikaliów.
  2. Wprowadzenie systemu automatycznego sterowania dozowaniem nakładania farby CIP-3 drukarek offsetowych. System ten wprowadził radykalną zmianę w procesie drukowania blachy, przyspieszył dostrajanie kolorów litografii. System CIP-3 w połączeniu z systemami Caber oraz Printflow umożliwia wstępne zdefiniowanie ilości nakładanej farby w oparciu o projekt litografii oraz profil urządzenia. Powoduje to znaczne skrócenie procesu przezbrojenia drukarki, czego wynikiem jest oszczędność gazu i zmniejszenie zużycie blachy (zużywanej do ustawienia drukarki) oraz farby drukarskiej.
  3. Obudowa drukarek offsetowych kabinami wraz z systemem wentylacji i klimatyzacji. Kabiny zapewniają utrzymanie stałej temperatury i wilgotności podczas procesu drukowania, niezależnie od temperatury zewnętrznej. Jest to niezbędne dla zapewnienia powtarzalności wydruków. Klimatyzacja zapewnia również oczyszczenie powietrza wewnątrz kabiny a tym samym zmniejszenie ilości błędów druku, wynikających z zanieczyszczeń powietrza.
  4. Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania środowiskiem, zgodnego z normą ISO 14001. Wdrożenie ISO 14001 systematyzuje oraz usprawnia proces monitorowania wpływu przedsiębiorstwa na środowisko. Zarządzanie procesem produkcyjnym jak i ochroną środowiska zostało zintegrowane w jeden spójny system zarządzania.