RODO

RODO - Klauzula Informacyjna dla klientów i kontrahentów

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Administratorem Państwa danych osobowych jest firma "OPAKOFARB" Zakład Produkcji Opakowań Sp. z o.o., z siedzibą: Duninowska 7, 87-800 Włocławek, reprezentowana przez Zarząd.

 2. Kontakt z administratorem: biuro@opakofarb.pl.

 3. Podstawą prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

  1. art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji łączącej nas umowy;

  2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących takich jak rozliczenia księgowo- finansowe, w tym podatkowe

  3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, np. ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych.

  4. art. 6 ust. 1 lit. A RODO tj. przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody (wyjątkowe sytuacje).

 4. Celem przetwarzania danych osobowych przez "OPAKOFARB" jest przede wszystkim realizacja zamówień/ umów kupna-sprzedaży oraz umów na świadczenie usług a także wykonywanie obowiązków prawnych i dochodzenie ewentualnych roszczeń, wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed roszczeniami, jeśli takowe się pojawią.

 5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży/ świadczenia usług.

 6. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu, jak również prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych, a także do ich przenoszenia. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych maja Państwo prawo jej wycofania w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano przed wycofaniem tej zgody.

 7. Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany prawem, w przypadku umów cywilnych maksymalnie przez okres uwzględniający okres przedawnienia możliwych roszczeń, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody do momentu jej wycofania.

 8. Jeżeli Pan/Pani uzna, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 9. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być współpracujące z nami firmy w tym informatyczne, kurierskie itp. a także uprawnione do tego jednostki administracyjne i urzędy.

 10. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.